Tema: Identitet

Läroämne: Humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen

Huvudkategori: Bildkonst

Läroplanens ämnesområde: Att växa som människa.