TIPS OM PLANERINGEN AV ELEVPROGRAM

Skolans vardag och praxis styrs av många frågor gällande tidsscheman, resurser och mål. Att vara medveten om dessa hjälper kulturaktörer att ordna lyckade elevprogram.

Utarbetandet av den skolspecifika läroplanen börjar ofta på våren och preciseras mot hösten. Läraren utformar en detaljerad plan för kulturfostran för sin klass i augusti då skolan börjar. Då letar läraren efter lämpliga evenemang för klassens teman samt efter verkstäder och läromaterial som kompletterar undervisningen. Lärarna kan förstås även under fortsättningen av läsåret integrera kultur i undervisningen.

Bland annat följande faktorer påverkar lärarnas programval:

Teman och läroämnesspecifika läroplaner

• Temat för ett mångsidig kompetens
• eller ett annat tema som skolan har valt.
• eller en lärare kan även precisera skolans tema genom att välja t.ex. ett mer detaljerat tema som är lämpligt för elevernas ålder.
• Centrala innehåll i läroämnena.
• Möjlighet att integrera i andra läroämnen

Skolans/klassens faciliteter/resurser

• Elevernas åldersnivå/klass.
• En klass har i genomsnitt 23 elever. Lärare kan inte delta i t.ex. verkstäder dit man kan föra endast ett mindre antal elever.
• Kostnader (resor, inträdesbiljetter, verkstäder, guidningar…)
• Klasslärare i de lägre klasserna kan ordna besök även för hela dagen. På grund av det begränsade antalet undervisningstimmar är det utmanande för ämneslärare i högklasserna att delta i evenemang utanför skolan

Pedagogiskt mervärde/stöd för lärarna

• Hurdana helheter erbjuder kulturaktörer skolorna?
• Lärarna använder gärna verkstäder i undervisningen. För att spara resekostnader är det bra för skolan om eventuella verkstäder ordnas i samband med föreställningar eller utställningar.
• Möjlighet till konstnärsbesök på skolan.
• Eventuellt undervisningsmaterial hjälper läraren att t.ex. introducera ett tema.

Att beakta skolvardagen

• Elevbesök kan i regel ordnas bara under skoldagen och helst kl. 9–14. De bästa dagarna är tisdagar, onsdagar och torsdagar. Det rekommenderas att evenemang inte ordnas under den vecka då terminen avslutas.
• Evenemang för lågstadieelever bör helst pågå i högst cirka 45 min.