Vad känner du? - Konst som stöd för socialt och emotionellt lärande

Fotograf: Heta Kuchka, verk: Huominen, artist: Johanna Lecklin

Mediekonst fostrar!-seriens femte del Vad känner du? erbjuder möjligheten att nyttja mediekonst som en del av arbetet inom socialt och emotionellt lärande.

Guiden innehåller sex mediekonstverk med samhörande uppgiftshelheter. Läropaketet Vad känner du? är riktat speciellt till lärare inom småbarnspedagogiken och de första årsklasserna, men innehållet lämpar sig också väl för att användas med barn i andra åldrar. Förutom uppgifterna ger sakkunnigartiklarna av Marja Kokkonen, Minna Suoniemi och Mimmu Rankanen grunder till hur man använder konst som stöd för socialt och emotionellt lärande.

Känslorna baserar sig alltid på barnets personliga upplevelser. Ingen känsla är fel eller onödig. Vi har alla liknande känslor, men var och en visar och uttrycker dem på olika sätt. Den centrala målsättningen i socialt och emotionellt lärande är empati. Meningen är att först lära sig förstå sina egna känslor för att sedan också kunna förstå andras. På så sätt lär man sig att leva sig in i andras känslor för att vid behov kunna hjälpa och stöda de andra.

Guiden och mediekonstverken är främst till för att uppmuntra till dialog med barnet genom att titta och uppleva. Det kan vara svårt att ge uttryck för sina känslor, och de är sällan entydiga. Känslornas spektrum är väldigt brett, och alla känslor finns det nödvändigtvis inte ens namn för. Det är viktigt att finna olika sätt att uttrycka sina känslor på och samtidigt reflektera över deras orsaker och följder. Man bör även fundera på förhållandet mellan negativa känslor och handlingar; de hör också till livet.

Konst och konstnärligt arbete fungerar som förmedlare i uttryckandet och bearbetandet av känslor. Konsten ger inga direkta, entydiga svar, men med hjälp av den kan barnet uttrycka, bearbeta och berätta om sina erfarenheter och känslor. Det konstnärliga arbetet ger utrymme för bearbetning och uttryck; inte bara slutresultatet, utan hela processen, får en betydelse. Lik konsten är också känslorna mångfasetterade och invecklade. De är bortom gott och ont eller rätt och fel. Alla känslor har grund och mening i livet, och man kan lära sig att handskas med dem. Konstens egenvärde ligger i att kreera möjligheter och ge medel till att uppleva och uttrycka känslor.

Videoverken i Vad känner du? fungerar som diskussionsväckare för socialt och emotionellt lärande. Utöver diskussion vill vi uppmuntra till att aktivt göra medieteknologi till en del av den konstnärliga verksamheten i daghem, förskolor och skolor. Medieteknologi är vardag även för små barn, och är därför nödvändigt att ha som en del av uppfostringsarbetet redan i ett tidigt skede. Vi vill speciellt uppmuntra till själva görandet och till en kritisk och dialogisk fostran.

Då man gör är det inte fina apparater som är det nödvändiga, utan ivrigt och öppet sinne!

Läromedlet är i första hand riktat till småbarnspedagogiken (daghem, förskolor, årsklasserna 1–2), men lämpar sig också utmärkt för den grundläggande undervisningen och kan anpassas till olika lärmiljöer.