Centrala begrepp

Med kulturfostran avses konstnärliga och kulturella innehåll, platser, metoder och aktiviteter som ingår i barns och ungdomars småbarnspedagogik, skola eller studier. Handledd konst-, kultur- och kulturarvsfostran stöder barns och ungdomars möjligheter till kreativt uttryck och att uppleva och skapa kultur och konst. Dessutom utvecklar den barns och ungdomars kreativitet, multilitteracitet och förutsättningarna för inlärning. Kulturfostran berör alla aspekter av småbarnspedagogiken och utbildningen, inte bara konst- och färdighetsämnen, och kopplar samman olika ämnen och teman.

Planen för kulturfostran beskriver hur kultur-, konst- och kulturarvsfostran genomförs i kommunen som en del av småbarnspedagogiken och utbildningen. Den utarbetas och genomförs i samarbete mellan småbarnspedagogiken, skolorna och aktörerna inom kultur- och konstbranschen. Planen för kulturfostran bygger på genomförandet av planerna för undervisning och småbarnspedagogik och kommunens egna kulturutbud och kulturarv med beaktande av barnperspektivet och delaktigheten. Planen för kulturfostran gör konst- och kulturfostran vid skolorna och inom småbarnspedagogiken målinriktad. Samtidigt garanterar planen för kulturfostran lika möjligheter för alla barn att delta i och uppleva konst och kultur.

Syftet med kulturarvsfostran är att stödja utvecklingen av barnets och ungdomens kunskaper, färdigheter och individuella kulturella identitet. Kulturell identitet avgör var en individ hör hemma kulturellt. Den hjälper till att förstå och acceptera inte bara ens egna rötter, utan också andra kulturer. Dessutom stöder kulturarvsfostran den kulturella läs- och skrivkunnigheten, som är en del av multilitteracitet. Kulturarvsfostran kan ske exempelvis i minnesorganisationer, som museer, bibliotek och arkiv, eller i olika kulturmiljöer.

I detta sammanhang avses med barnkultur en kultur som produceras av experter för barn och som skapas tillsammans med barn. I barnkulturen ingår till exempel grundläggande konstundervisning. Med den avses även kultur som barnen själva har skapat och som bland annat bygger på lek. Kvalitet, jämlikhet, delaktighet samt konst- och kulturarvsfostran är de viktigaste principerna och utgångspunkterna för barnkulturverksamheten.

Med multilitteracitet avses förmågan att tolka, producera, kombinera och utvärdera olika texter och budskap. Texterna kan till exempel vara i skriftlig, muntlig, tryckt, audiovisuell eller digital form. Kulturfostran ger utrymme för barns och ungdomars kreativitet och främjar samtidigt utvecklingen av barns och ungdomars multilitteracitet.

Konstfostran är en fördjupning i livets fenomen på ett multisensoriskt sätt. En viktig del av konstfostran är barnets och ungdomens aktiva roll. Inlärning baseras på upplevelser, erfarenheter, försök och att göra saker själv. Konstfostran övar upp barns och ungdomars färdigheter och sinnen. Den handlar samtidigt om att lära sig om konst och att lära sig genom konst, vilket sker inom ramen för många olika konstformer.