Etusivu Oppimisen kulttuurikalenteri
Syötä hakusanat
Etsi

Mitä on kulttuurikasvatus?

Luokkahuoneen sijasta lapsi tai nuori voi oppia erilaisissa ympäristöissä. Kulttuurikasvatuksessa taide ja kulttuuri sekä taidelähtöiset menetelmät tarjoavat oppimisympäristön tai välineen minkä tahansa kouluaineen opetukseen. Kulttuurikasvatus mahdollistaa lapsille ja nuorille kulttuurin kokemisen ja tekemisen osana koulupäivää. Se tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi. Kulttuurikasvatus koskee kaikkia peruskoulun luokka-asteita.

Koulun kulttuurikasvatuksen perustana on valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma, joka määrittelee opetuksen perustaksi suomalaisen kulttuurin. Opetuksen tulee tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentumista ja osallisuutta yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Opetuksen tulee myös kehittää oppilaan kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

Erilaiset oppimisympäristöt ja ryhmissä toimiminen edistävät opittujen asioiden rakentumista rikkaiksi kokonaisuuksiksi ja ohjaavat osallistavien ongelmanratkaisutapojen ääreen. Ne voivat konkretisoida abstrakteja asioita ymmärrettävämmiksi sekä rikkoa normaalissa kouluarjessa syntyneitä rooleja ja näin ottaa erilaiset oppijat luontevasti huomioon.