Mitä on kulttuurikasvatus?

Luokkahuoneen sijasta lapsi tai nuori voi oppia erilaisissa ympäristöissä. Kulttuurikasvatuksessa taide ja kulttuuri sekä taidelähtöiset menetelmät tarjoavat oppimisympäristön tai välineen minkä tahansa kouluaineen opetukseen. Kulttuurikasvatus mahdollistaa lapsille ja nuorille kulttuurin kokemisen ja tekemisen osana koulupäivää. Se tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi. Kulttuurikasvatus koskee kaikkia peruskoulun luokka-asteita.

Koulun kulttuurikasvatuksen perustana on valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma, joka määrittelee opetuksen perustaksi suomalaisen kulttuurin. Opetuksen tulee tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentumista ja osallisuutta yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Opetuksen tulee myös kehittää oppilaan kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

Erilaiset oppimisympäristöt ja ryhmissä toimiminen edistävät opittujen asioiden rakentumista rikkaiksi kokonaisuuksiksi ja ohjaavat osallistavien ongelmanratkaisutapojen ääreen. Ne voivat konkretisoida abstrakteja asioita ymmärrettävämmiksi sekä rikkoa normaalissa kouluarjessa syntyneitä rooleja ja näin ottaa erilaiset oppijat luontevasti huomioon.

 

Ajassa nyt - kulttuurikasvatuksen ajankohtaisia teemoja

Kultuksessa nostetaan esille kulttuurikasvatukseen liittyviä ajankohtaisia kokonaisuuksia, jotka yhdistävät eri toimijoiden tarjoamaa ohjelmaa ja oppimateriaaleja. Näiden Ajassa nyt -kokonaisuuksien avulla opetukseen voi etsiä kohdennettua tukea toimijoilta tai tapahtumia, jotka käsittelevät tiettyä osa-aluetta ajankohtaisesta aiheesta. Tällä hetkellä Kultuksen Ajassa nyt –teemoina ovat vuosi 1918 ja sitä käsittelevät tapahtumat sekä Muotoilupolku, joka johdattaa tutkimaan muotoilua prosessina.

 

Muotoilukasvatus

Muotoilukasvatus tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan koulun kehittämiselle. Muotoilu ei ole vain esineiden suunnittelua, vaan muotoiluprosessia voidaan käyttää myös opetuksen ja koulun oppimisympäristön ja toimintakulttuurin kehittämiseen.

Kouluissa voidaan toteuttaa pieniä tai laajempia, nopeita tai lukukauden kestäviä omia muotoiluhankkeita. Muotoilun menetelmiä voidaan soveltaa eri-ikäisten oppijoiden ja eri kokoisten ryhmien kanssa. Niiden avulla voi yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä ja osallistaa oppilaiden lisäksi huoltajat ja koulun muu verkosto suunnitteluun. Ideat voivat lähteä arjen havainnoista ja tarpeista.

Muotoilukasvatuksen eri toimijat tarjoavat valmiita muotoilukasvatuksen materiaaleja opettajien omaan käyttöön sekä muotoilun ja arkkitehtuurin ammattilaisten vetämiä kursseja, opetuskokonaisuuksia ja museovierailuja. Koulu voi hankkia apua opetus- ja kehittämistyöhönsä mittatilaustyönä. Kultuksesta löydät toimijoita, tapahtumia, oppimateriaaleja ja linkkejä, joiden avulla muotoilun voi ottaa osaksi kulttuurikasvatusta. Ota rohkeasti yhteyttä toimijoihin ja kysy lisää!